Soalan Objektif

Soalan Gerhana
Sains

Instruction: Answer all questions. Every question has four possible answers labelled A, B, C and D. Choose only one answer for each question.

1. 

The diagram shows the Moon's shadow is cast on the Earth's surface.
Rajah menunjukkan bayang-bayang Bulan pada permukaan Bumi.      


In which area does partial eclipse of the Sun occur?
Pada kawasan manakah, gerhana Matahari separa berlaku?


A
P

B
Q

C
R

D
S

( L=3 )

 2. 
The diagram shows the apparatus that are been used in an eclipse experiment.
Rajah menunjukkan radas yang digunakan pada suatu eksperimen gerhana.


What is represent by the torchlight and the tennis ball?
Apakah yang diwakili oleh lampu suluh dan bola tenis?
Torchlight
Lampu suluh
Tennis ball
Bola tenis

A
The Earth
Bumi
The Moon
Bulan

B
The Moon
Bulan
The Earth
Bumi

C
The Sun
Matahari
The Earth
Bumi

D
The Sun
Matahari
The Moon
Bulan

( L=3 )

 3. 
What is an eclipse of the Moon?
Apakah gerhana Bulan?


I
Occurs when the Earth lies between the Sun and the Moon
Berlaku apabila Bumi berada di antara Matahari dan Bulan

II
Caused by the reflection of sunlight by the Moon
Disebabkan oleh pantulan cahaya matahari oleh Bulan

III
Occurs when the Sun, Earth and Moon lie in a straight line
Berlaku apabila Matahari, Bumi dan Bulan berada di garis lurus

IV
Occurs when the Moon lies between the Earth and the Sun
Berlaku apabila Bulan berada di antara Bumi dan Matahari


A
I and II
I dan II

B
I and III
I dan III

C
II and IV
II dan IV

D
III and IV
III dan IV
(L=2 )

 4. 
The diagram shows what observers can see during an eclipse of the Sun.
Rajah menunjukkan apa yang pemerhati dapat lihat semasa gerhana Matahari. 


What is the black round object in the diagram?
Apakah objek bulat hitam yang terdapat dalam rajah?


A
The Earth
Bumi

B
The Sun
Matahari

C
The Moon
Bulan

D
The Earth's shadow
Bayang-bayang Bumi
( L=1 )

 5. 
Why an eclipse occurs?
Mengapakah gerhana berlaku?


I
Light travels in straight line
Cahaya bergerak pada garis lurus

II
The Earth rotates on its axis
Bumi berputar pada paksinya

III
The Moon reflects sunlight
Bulan memantulan cahaya matahari

IV
The Earth revolves around the Sun and the Moon revolves around the Earth
Bumi berputar mengelilingi Matahari dan Bulan berputar mengelilingi Bumi


A
I and II
I dan II

B
I and IV
I dan IV

C
II and III
II dan III

D
III and IV
III dan IV

( L=3 )

 6. 
Which of the following are the effects of a total eclipse of the Sun on the Earth?
Antara yang berikut, apakah kesan gerhana Matahari penuh pada Bumi?


I
Stars can be seen
Bintang tidak dapat dilihat

II
The Sun is not visible in the sky
Matahari tidak kelihatan di langit

III
Daylight becomes dark for a few moments
Cahaya siang menjadi gelap bagi beberapa seketika

IV
Full moon can be seen
Bulan penuh dapat dilihat


A
I and II
I dan II

B
I and IV
I dan IV

C
II and III
II dan III

D
III and IV
III dan IV
( L=2 )

 7. 
Which of the following is the correct sequence during the eclipse of the Sun?
Antara yang berikut, manakah susunan yang betul semasa gerhana Matahari?


X
X
- The Sun
- Matahari

Y
Y
- The Earth
- Bumi

Z
Z
- The Moon
- Bulan


A
X, Y, Z

B
Y, X, Z

C
Z, Y, X

D
Z, X, Y
( L=1 )

 8. 
What will happen during eclipse of the Moon?
Apakah yang akan berlaku semasa gerhana bulan?


A
The Sun is not visible for a few moments
Matahari tidak kelihatan bagi beberapa seketika

B
The Moon's shadow will cover the Sun's surface
Bayang-bayang Bulan akan menutupi permukaan Matahari

C
The Moon look reddish, dark grey and  brown
Bulan akan kelihatan kemerahan, kelabu gelap dan perang

D
The Earth blocks moonlight from reaching the Sun
Bumi menghalang cahaya bulan daripada sampai ke Matahari
( L=3 )

 9. 
What is the phases of the Moon during which an eclipse of the Moon can occur?
Apakah fasa Bulan ketika gerhana Bulan boleh berlaku?


A
New moon
Bulan Baru

B
Full moon
Bulan Penuh

C
Crescent
Bulan Sabit

D
Quarter moon
Bulan suku

( L=1 )

 10. 
Which statements are true about the situation that is being seen from area P, Q and R on the Earth?
Antara yang berikut, pernyataan manakah yang benar tentang situasi yang dilihat daripada kawasan P, Q dan R di Bumi.


I
The Moon is in the Earth's shadow
Bulan berada pada bayang-bayang Bumi

II
The Sun that is seen from area Q is crescent in shape
Matahari dilihat daripada kawasan Q ialah berbentuk bulan sabit

III
The Moon obstructs the sunlight from reaching the Earth
Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke Bumi

IV
The environment become dark for a while during the day
Persekitaran akan menjadi gelap buat sementara waktu pada waktu siang


A
I and II
I dan II

B
I and III
I dan III

C
II and IV
II dan IV

D
III and IV
III dan IV
( L=2 )

 11. 
The diagrams show the arrangement of apparatus to investigate the formation of eclipse. The torchlight is on and the shadow formed is observed.
Which of the arrangement will show  the shadow that is formed in area X on the globe?
Rajah menunjukkan susunan radas bagi menyiasat pembentukan gerhana. Lampu suluh dipasang dan bayang-bayang yang terbentuk diperhatikan.
Antara yang berikut, manakah susunan yang menunjukkan susunan yang terbentuk di kawasan X pada glob?ABCD( L=1 )

 12. 
The diagram shows the Sun, the Moon and the Earth.
Rajah menunjukkan Matahari, Bulan dan Bumi.

What makes area X experience an eclipse?
Apakah yang menyebabkan kawasan X mengalami gerhana?


A
The light is reflected
Cahaya dipantulan

B
The light is deflected
Cahaya dipesongkan

C
The light moves through a vacuum
Cahaya tidak bergerak melalui vakum

D
The light cannot get through an opaque object
Cahaya tidak dapat melalui objek legap
( L=3 )

 13. 
The diagram shows W, X, Y and Z represent the position of the Moon in a situation.
Rajah menunjukkan W, X, Y dan Z mewakili kedudukan Bulan pada suatu situasi.
Which of the following shows the coordination of the Moon's position with the shape of lunar eclipse being observed?
Antara yang berikut, manakah persamaam kedudukan Bulan dengan bentuk gerhana bulan apabila diperhatikan?Position of Moon
Kedudukan Bulan
Shape of eclipse
Bentuk gerhana

I
W
Total eclipse
Gerhana penuh

II
X
Total eclipse
Gerhana penuh

III
Y
Total eclipse
Gerhana penuh

IV
Z
Partial eclipse
Gerhana separa


A
I and II
I dan II

B
I and III
I dan III

C
II and IV
II dan IV

D
III and IV
III dan IV
( L=2 )

 14. 
The information explains about eclipse.
Maklumat menerangkan tentang gerhana.The Earth rotates around the Sun. On the same time the Moon rotates around the Earth. On an occasion the Earth is in between the Sun and the Moon in a straight line. 
Bumi berputar mengelilingi Matahari. Pada masa yang sama Bulan berputar mengelilingi Bumi. Pada suatu kejadian, Bumi adalah di antara Matahari dan Bulan pada garis yang lurus. Which of the following explains the formation of eclipse based on the above statement?
Antara yang berikut, manakah yang menerangkan tentang pembentukan gerhana berdasarkan pernyataan dia atas?


A
It happens during the day
Ia berlaku pada waktu siang

B
The Moon is in the Earth's shadow
Bulan merupakan bayang-bayang Bumi

C
It happens in a short timing for a short time
Ia berlaku seketika pada jangka masa yang singkat

D
The Moon obstructs sunlight from reaching the Earth
Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke Bumi
( L=1 )

 15. 
The diagram shows the position of the Sun, the Earth and the Moon on a certain time.
Rajah menunjukkan kedudukan Matahari, Bumi dan Bulan pada suatu masa.

What will cause by the position?
Apakah yang akan disebabkan oleh kedudukan tersebut?


A
The Sun looks like a ring
Matahari akan kelihatan sebagai cincin

B
The Moon is very bright at night
Bulan akan kelihatan sangat cerah pada waktu malam

C
The Moon looks reddish in colour
Bulan akan kelihatan kemerahan

D
The Earth to become dark for a while during the day
Bumi akan menjadi gelap seketika pada waktu siang
( L=3 )

 16. 
The diagram shows four positions of the Moon A, B, C and D on a certain time.
Rajah menunjukkan empat kedudukan Bulan, A, B, C dan D pada suatu masa.


At which position does the eclipse of sun happen?
Pada kedudukan manakah, gerhana matahari berlaku?
( L=2 )

 17. 
Which of the following is true about the situation of the Sun on a total eclipse?
Antara yang berikut, manakah yang benar tentang situasi Matahari pada gerhana penuh?


A
Too bright
Terlalu cerah

B
Can't be seen
Tidak dapat dilihat

C
It is reddish in colour
Ia merupakan warna kemerahan

D
Looks like a ring of light
Ia kelihatan sebagai cincin bercahaya
( L=1 )

 18. 
Which of the following arrangements will result in the eclipse of the Moon phenomenon?
Antara yang berikut, manakah susunan yang akan menunjukkan fenomena gerhana bulan?
A
B


CD


Sumber  :   I-Teach Interactve Teaching Courseware.

Answer / Jawapan

 1. B
 2. D
 3. B
 4. C
 5. A
 6. C
 7. A
 8. C
 9. B
 10. D
 11. C
 12. D
 13. D
 14. D
 15. D
 16. A
 17. D
 18. D

Tiada ulasan:

Catat Ulasan